Privacybeleid

Privacyverklaring

Contact
Als feitelijke amateurmuziekverenigingen, K.H. De Verbroedering en
Jeugd Verbroedert, zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van
uw persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, vragen heeft
hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via
onderstaande contactgegevens:
Ann Maes
Vangramberenstraat 7
3071 Erps-Kwerps
info@verbroedering.be
Telefoon: 02/759 83 06
GSM: 0498/26 35 46

Waarom verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door K.H. De Verbroedering en
Jeugd Verbroedert verwerkt ten behoeve van de volgende
doeleinden en rechtsgronden :
• Zodat u kan deelnemen aan de activiteiten van K.H. De
Verbroedering en Jeugd Verbroedert;
• Om u te kunnen verzekeren via VLAMO.
• Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
• Voor het bekomen van subsidiëring door de overheid.
Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende
persoonsgegevens van u vragen, opslagen en verwerken:
• Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres,
telefoonnummer, email;
• Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum.
We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden
waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan verwerkers

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan verwerkers
verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de
hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
• het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
• het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen
waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.
Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige
afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens
te waarborgen.

 

Verstrekking aan derden
Wij zullen de door u verstrekte gegevens niet aan derden
doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
We kunnen persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier
toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten
allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de
rechtmatigheid van de verwerking.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke
gevestigd zijn buiten de EU.

 

Bewaartermijn
K.H. De Verbroedering en Jeugd Verbroedert bewaren
persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel
waarvoor deze zijn verstrekt.

 

Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de
persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit
privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door
één van onze verwerkers.
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te
laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij
gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw
persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons
op te nemen.
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy
Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacy bescherming.

 

Wijziging privacyverklaring
K.H. De Verbroedering en Jeugd Verbroedert kunnen hun
privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een
aankondiging doen op onze website.